dijous, 29 de juny de 2017

Criteris de Recuperació del curs 2016-2017

La recuperació de l'assignatura consistirà en la superació d'una prova teòrica que contindrà 3 parts:
1. Definició de vocabulari específic dels temes a estudiar.
2. Descripció, anàlisi i explicació d'una font històrica o geogràfica (segons el curs) seguint el model explicat a classe.
3. Una pregunta a densevolupar on l'alumn@ demostre la seua capacitat explicativa i sintètica, així com la possibilitat de relacionar els continguts impartits amb les diferents competències del currículum.

Els continguts que s'avaluaran seran els següents:

4 ESO
Temes 1, 2, 3, 4, 5, 6

Història del Món Contemporani
Temes teòrics del llibre que s'han avaluat al llarg del curs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 i 13.

Per a qualsevol dubte podeu enviar un correu.